Có 1 kết quả:

huà gān gē wéi yù bó ㄏㄨㄚˋ ㄍㄢ ㄍㄜ ㄨㄟˊ ㄩˋ ㄅㄛˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to exchange weapons of war for gifts of jade and silk (idiom)
(2) fig. to turn hostility into friendship