Có 1 kết quả:

huà dí wéi yǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

to convert an enemy into a friend (idiom)