Có 1 kết quả:

huà wéi pào yǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to come to nothing (idiom)