Có 1 kết quả:

huà shí rán liào ㄏㄨㄚˋ ㄕˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

fossil fuel