Có 1 kết quả:

huà fǔ xiǔ wéi shén qí

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. to change something rotten into something magical (idiom)