Có 1 kết quả:

huà xiǎn wéi yí

1/1

Từ điển Trung-Anh

to turn peril into safety (idiom); to avert disaster