Có 1 kết quả:

Běi jīng Qì chē Zhì zào chǎng Yǒu xiàn Gōng sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

Beijing Automobile Works (BAW)