Có 1 kết quả:

Běi jīng kǎo yā

1/1

Từ điển Trung-Anh

Peking Duck