Có 1 kết quả:

Běi jīng yuán rén

1/1

Běi jīng yuán rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Peking ape-man
(2) Homo erectus pekinensis (c. 600,000 BC), discovered in Zhoukoudian 周口店[Zhou1 kou3 dian4] in 1921