Có 1 kết quả:

Běi fá

1/1

Běi fá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the Northern Expedition, the Nationalists' campaign of 1926-1928 under Chiang Kai-shek, against the rule of local warlords

Một số bài thơ có sử dụng