Có 1 kết quả:

běi fá jūn ㄅㄟˇ ㄈㄚˊ ㄐㄩㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Northern Expeditionary Army