Có 1 kết quả:

běi lǎo

1/1

běi lǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

northerner, person from Northern China (Cantonese)