Có 1 kết quả:

běi cè

1/1

běi cè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) north side
(2) north face