Có 1 kết quả:

běi Yìn dù yǔ ㄅㄟˇ ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄩˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Hindi
(2) a north Indian language