Có 1 kết quả:

běi zào yā

1/1

běi zào yā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Siberian jay (Perisoreus infaustus)