Có 1 kết quả:

běi guó

1/1

běi guó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the northern part of the country
(2) the North