Có 1 kết quả:

běi dà huāng

1/1

běi dà huāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the Great Northern Wilderness (in Northern China)