Có 2 kết quả:

Běi Sòngběi sòng

1/2

Běi Sòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the Northern Song Dynasty (960-1127)

běi sòng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

triều Bắc Tống của Trung Quốc (960-1127)