Có 1 kết quả:

běi shān yáng

1/1

běi shān yáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ibex