Có 1 kết quả:

běi fāng lǎo

1/1

běi fāng lǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) northerner
(2) guy from the north
(3) Yankee