Có 1 kết quả:

Běi fāng Mín zú Dà xué ㄅㄟˇ ㄈㄤ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Northern Nationalities University NNU at Yingchuan, Ningxia (former Northwestern Second College for Nationalities)