Có 2 kết quả:

Běi Cháoběi cháo

1/2

Běi Cháo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Northern Dynasties (386-581)

Một số bài thơ có sử dụng

běi cháo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

các triều đại ở phương bắc Trung Quốc thời kỳ Nam Bắc Triều (386-581): Nguỵ, Tề, Chu

Một số bài thơ có sử dụng