Có 1 kết quả:

běi zhū què

1/1

běi zhū què

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Pallas's rosefinch (Carpodacus roseus)