Có 1 kết quả:

běi jí guāng

1/1

běi jí guāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Northern lights
(2) aurora borealis