Có 1 kết quả:

běi jí xióng

1/1

běi jí xióng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

polar bear