Có 1 kết quả:

běi chái hú

1/1

běi chái hú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) honewort
(2) Cryptotaenia japonica