Có 1 kết quả:

Běi yáng lù jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

north China army (esp. during the warlords period)