Có 1 kết quả:

běi pài táng láng quán

1/1

Từ điển Trung-Anh

Beipai Tanglang Quan - "Northern Praying Mantis" (Chinese Martial Art)