Có 1 kết quả:

běi wēn dài

1/1

běi wēn dài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the north temperate zone