Có 1 kết quả:

běi wěi ㄅㄟˇ ㄨㄟˇ

1/1

Từ điển phổ thông

vĩ độ bắc

Từ điển Trung-Anh

latitude north