Có 1 kết quả:

běi wěi

1/1

běi wěi

giản thể

Từ điển phổ thông

vĩ độ bắc

Từ điển Trung-Anh

latitude north