Có 3 kết quả:

Běi měiběi měinán měi

1/3

Běi měi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

North America

běi měi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

Bắc Mỹ

nán měi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

Nam Mỹ