Có 1 kết quả:

běi huáng yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Middendorff's grasshopper warbler (Locustella ochotensis)