Có 1 kết quả:

běi biān

1/1

běi biān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) north
(2) north side
(3) northern part
(4) to the north of