Có 1 kết quả:

běi biānr

1/1

běi biānr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 北邊|北边[bei3 bian1]