Có 1 kết quả:

Běi mén xiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Peimen township in Tainan county 台南縣|台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan