Có 2 kết quả:

Běi hánběi hán

1/2

Běi hán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

North Korea

běi hán

phồn thể

Từ điển phổ thông

Bắc Triều Tiên