Có 2 kết quả:

Běi Wèiběi wèi

1/2

Běi Wèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wei of the Northern Dynasties (386-534), founded by the Tuoba 拓跋 branch of Xianbei 鮮卑|鲜卑

Một số bài thơ có sử dụng

běi wèi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

triều Bắc Nguỵ của Trung Quốc (386-534)

Một số bài thơ có sử dụng