Có 1 kết quả:

běi liù

1/1

běi liù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Pechora pipit (Anthus gustavi)