Có 1 kết quả:

běi yīng juān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rufous hawk-cuckoo (Hierococcyx hyperythrus)