Có 1 kết quả:

běi bí

1/1

běi bí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

baby (loanword)