Có 2 kết quả:

Běi Qíběi qí

1/2

Běi Qí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Qi of the Northern Dynasties (550-557)

běi qí

giản thể

Từ điển phổ thông

triều Bắc Tề của Trung Quốc (550-557)