Có 1 kết quả:

xiá qiāng

1/1

xiá qiāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mauser pistol (C96 type)