Có 1 kết quả:

fěi tú jí tuán ㄈㄟˇ ㄊㄨˊ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

gangster