Có 1 kết quả:

fěi tú jí tuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

gangster