Có 1 kết quả:

kuì fá

1/1

kuì fá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be deficient in sth
(2) to be short of sth (supplies, money etc)