Có 1 kết quả:

huì lǒng

1/1

huì lǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to collect
(2) to gather