Có 1 kết quả:

huì liú huán

1/1

huì liú huán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) slip-ring
(2) rotary electrical interface
(3) collector ring