Có 1 kết quả:

Huì fēng

1/1

Huì fēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC)