Có 1 kết quả:

pǐ fū pǐ fù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) ordinary people
(2) commoners

Một số bài thơ có sử dụng