Có 1 kết quả:

pǐ dí

1/1

pǐ dí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be equal to
(2) to be well-matched
(3) rival